1/2012. (I. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2004. (IV. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2004. (IV. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Mikófalva Község Önkormányzata, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Tv.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának (5) bekezdésében, 38. §-ának (2) bekezdésében, 45. §-ának (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében és 50. §ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2004. (IV. 30.) sz. Önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az R. 5. § (2) d) pontja jelen rendelet kihirdetésének napján hatályát veszti.

2. § Az R. 5. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki.

[A jegyző saját hatáskörében dönt:]

„f) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításáról.”

3. § Az R. 7. §-a helyébe a következő új § lép.

„7. § (1) Az Sztv. 38. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kérelmező, illetve a jogosult lakókörnyezete akkor minősül rendezettnek, ha

  1. az általa életvitelszerűen lakott lakást, vagy házat tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
  2. az ingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá
  3. az ingatlan kerítésével kívülről határos területet, járdát tisztán tartja.

(2) A jegyző, vagy az általa felhatalmazott ügyintéző, a kérelem benyújtását követően, illetve a jogosultság időtartama alatt a (1) bekezdésben foglaltakról helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg.

(3) Ha a lakókörnyezet a (1) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, a jegyző, az Sztv. 38. § (9) bekezdésében meghatározott határidővel, a kérelmezőt, illetve a jogosultat felhívja – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.

(4) Amennyiben a kérelmező, illetve a jogosult a 38. § (9) bekezdésében foglaltaknak a kitűzött határidőig nem tesz eleget, úgy a jogosultság megállapítására, és a támogatás folyósítására a lakásfenntartási támogatás megállapítása, illetve folyósítása tekintetében a 38. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak, az irányadóak.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. § (1) Ez a rendelet, 2012. január 24-én lép hatályba.

(2) A 3. §-ban megállapított rendelkezéseket a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről, az SZMSZ-ben meghatározott módon, önkormányzati hirdető táblán történő kihirdetéssel, a jegyző gondoskodik.

 

Mikófalva, 2012. január 23.

 

Kelemen Károly                                                                                                            Pozsik Péter   

 polgármester                                                                                                                  aljegyző

 

Kihirdetve: