2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

                                   

Mikófalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv., valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23-27.§-ai alapján – figyelembe véve ezen jogszabályok, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározottakat – a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2.§ (1) Az Önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.

(2) A címrendet, az 1. számú melléklet határozza meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 89 938.- ezer forintban állapítja meg,

ezen belül:

I. Működési kiadások:                                                                                            87 097.- eFt

1. Személyi juttatások:                                                       16 211.- eFt

2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                       4 108.- eFt

3. Dologi és egyéb folyó kiadások:                                    42 836.- eFt

4. Egyéb működési kiadások:                                            23 942.- eFt

    4.1. Támogatás érétkű működési kiadások:                  20 379.- eFt

    4.2. Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre:        571.- eFt

    4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,

            támogatás:                                                                2 992.- eFt

    4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,

           pénzmaradvány átadás:                                                   0.- eFt

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   0.- eFt

II. Felhalmozási kiadások:                                                                2 600.- eFt

            1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                             700.- eFt

            2. Felújítási kiadások ÁFA-val:                                             1 900.- eFt

            3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                0.- eFt

                3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások:                       0.- eFt

                3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre:       0.- eFt

                3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,

                       pénzmaradvány átadás:                                                   0.- eFt

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése:                                    0.- eFt

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:                                                         0.- eFt

              1. Alap-, és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások:    0.- eFt

              2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:                                 0.- eFt

b) bevételi főösszegét 89 938.- ezer forintban állapítja meg,

ezen belül:

I. Működési bevételek:                                                                   65 904.- eFt

              1. Működési bevételek                                                       5 863.- eFt

              2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:            33 882.- eFt

                  2.1. Illetékek:                                                                         0.- eFt

                  2.2. Helyi adók:                                                              6 180.- eFt

                  2.3. Átengedett központi adók:                                     27 458.- eFt

                  2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:            244.- eFt

              3. Működési támogatások:                                               13 232.- eFt

                  3.1. Normatív hozzájárulások:                                      13 232.- eFt

                  3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak:        0.- eFt

                  3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:             0.- eFt

                  3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott

                         előadó-művészeti szervezetek támogatása:                  0.- eFt

                  3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások:                 0.- eFt

              4. Egyéb működési bevételek:                                         12 927.- eFt

                  4.1. Támogatásértékű bevételek összesen:                11 668.- eFt

                  4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:         0.- eFt

                  4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,

                         pénzmaradvány átvétel:                                                 0.- eFt

                  4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések,

                         visszatérülések:                                                              0.- eFt

II. Felhalmozási bevételek:                                                               2 255.- eFt

              1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                         1 125.- eFt

                 1.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése:          0.- eFt

                 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke

                        bevételei:                                                                  1 125.- eFt

                 1.3. Pénzügyi befektetések eredményei (osztalék és

                       hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből

                       származó):                                                                        0.- eFt

              2. Felhalmozási támogatások:                                                  0.- eFt

              3. Egyéb felhalmozási bevételek:                                      1 130.- eFt

                 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:     0.- eFt

                 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n

                        kívülről:                                                                     1 130.- eFt

                 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,

                        pénzmaradvány átvétel:                                                  0.- eFt

 

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele:                      0.- eFt

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                       0.- eFt

            1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások:   0.- eFt

V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának

    igénybevétele:                                                                              7 000.- eFt

            1. Működési célra:                                                                6 000.- eFt

            2. Felhalmozási célra:                                                          1 000.- eFt

 

VI. értékpapírok értékesítésének bevétele:                                             0.- eFt

VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:                   14 779.- eFt

               1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás

                   működési célra:                                                           14 779.- eFt

               2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás

                   felhalmozási célra:                                                               0.- eFt

(2) A Képviselő-testület, a költségvetési létszámkeretet 13 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérleget az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület a költségvetés hiányát 14 779.- ezer forintban állapítja meg. A hiány finanszírozására 14 779.- eFt működési célú hitel felvételét tervezi.

4. § A Képviselő-testület a Cafeteria hozzájárulás mértékét, 2012. január 1-jétől, a következők szerint állapítja meg:

  • a Balaton-Mikófalva Körjegyzőség Mikófalvai Kirendeltségének köztisztviselői és egyéb munkavállalói esetében Erzsébet Utalvány formájában nettó 10 000.- Ft/hó,
  • a Balaton-Mikófalva-Bekölce-Borsodszentgyörgy Intézményfenntartó Mikrotérségi Társulás mikófalvai tagintézményekben dolgozó közalkalmazottak esetében Erzsébet Utalvány formájában nettó 10 000.- Ft/hó,
  • az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak esetében Erzsébet Utalvány formájában nettó 10 000.- Ft/hó,
  • az Önkormányzat konyháján dolgozók részére természetbeni étkezés formájában nettó 150 000.- Ft/fő/év.

I.

Az önkormányzat bevételei

5. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

II.

Az önkormányzat kiadásai

6. § Az Önkormányzat 2012. évi kiadási főösszegének forrásonkénti megbontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

Általános és céltartalék

 

9. § A Képviselő-testület a 2012. évre céltartalékot (7. számú melléklet) nem tervez.

Több éves kihatással járó feladatok

10. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat (8. számú melléklet) nem tervezett.

III.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

12. § Az önkormányzat saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változások miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként módosítja.

13. § A Képviselő-testület feljogosítja az önkormányzatot a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a Képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.  

15. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

16. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Vegyes rendelkezések

17. § A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójából, a 2012. évben befolyó bevételt működési célú feladatokra hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2012. február 16.-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló 11/2011. (XII. 6.) Önkormányzati rendelet e rendelet hatályba lépésével hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről, az SZMSZ-ben meghatározott módon, önkormányzati hirdető táblán történő kihirdetéssel, a jegyző gondoskodik.

Mikófalva, 2012. február 15.

 

Kelemen Károly                                                                                                     Pozsik Péter

polgármester                                                                                                        aljegyző

 

Fájlok: 
CsatolmányMéret
PDF icon koltsegvetesi_rendelet_2012_vegleges.pdf444.14 KB