Pályázat óvodavezetői beosztás ellátására!

mikofalvaph k, 10/02/2018 - 14:32

Mikófalva Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mikófalvai Tündérkert Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3344 Mikófalva, II. Rákóczi Ferenc út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlati tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodavezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyílt ülésen történő elbírálásához hozzájárul
 • nyilatkozat a KJT 41-43/A. § szerinti összeférhetetlenségről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fónagy Gergely polgármester nyújt, a +36/36/454-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mikófalva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3344 Mikófalva, Lipót utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MI/407-2/2018. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.
 • Személyesen: Fónagy Gergely polgármester, Heves megye, 3344 Mikófalva, Lipót utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról Mikófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A testület fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mikófalva Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2018. november 8.
 • Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2018. november 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.