Tájékoztatás!

A Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ 2016. január 1-én kezdte meg működését Szilvásváradon.

Illetékességi területe: Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Balaton, Bekölce és Mikófalva közigazgatási területe.

2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család - és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család - és gyermekjóléti központ keretében.

Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a család-és gyermekjóléti szolgálat végzi.

Ennek értelmében:

 • feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
 • a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és prevenciós tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, a szükséges ellátásokhoz történő hozzájutásának szervezése,
 • szabadidős programok szervezése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • folyamatos kapcsolattartás az érintett családdal kapcsolatban álló szakemberekkel (a jelzőrendszer tagjaival). Jelzőrendszeri tagok pl.: oktatási-és nevelési intézmény, egészségügyi szolgáltatók, rendőrség, magánszemély, stb.
 • iskolai hiányzással kapcsolatos intézkedések megtétele.

 

A család-és gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, ill. szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok rendezését. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermekek panaszát, és segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását.

Mivel a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - család-és gyermekjóléti szolgálat – keretében működtethető, így a szolgálat a hozzá forduló, nagykorú személyek számára:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • szociális segítőmunkát a családok számára,
 • tanácsadást, szükség szerint kríziskezelést,
 • valamint közösségfejlesztő, és egyéb programok szervezését biztosítja.

 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében a család-és gyermekjóléti központ illetékes eljárni.

Hatósági intézkedések:

 • védelembe vétel: a gyermeket és családját a központ családgondozója intenzív családgondozás keretében látja el a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében.
 • családba fogadás: a gyermeket ideiglenesen egy harmadik fél (pl. nagymama, családtag) gondozza gyámhatósági határozat alapján.
 • ideiglenes hatályú elhelyezés: a gyermek kiemelésre kerül a családjából közvetlen veszélyeztetettség esetén.
 • nevelésbe vétel: a gyermeket nevelőszülő neveli, vagy lakásotthonban, gyermekotthonban nevelkedik.

Általánosságban az új feladatmegosztás a következők szerint alakul:

· a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása.

· a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül.

A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára.

 

Az új feladatmegosztás azt jelenti, hogy a településeken dolgozó családgondozók leterheltsége csökken a hatósági tevékenységhez kapcsolódó családgondozói feladatok megszűnésével, így több idő jut családlátogatásra és a családok mindennapjaiban való segítő jellegű jelenlétre: készségfejlesztésre, közösségfejlesztésre, csoportmunkára. A helyi prevenciós feladatok ellátása a család- és gyermekjóléti szolgálatok feladata marad továbbra is.

Szilvásvárad, 2016-01-19

Tisztelettel:

Szaniszlóné Molnár Emese – mb. Int. vez. sk.

Jogszabályok:

-1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1

-1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1

-15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.